Prosby v liturgii

3. neděle v mezidobí

V evangeliu nás vybízí sv. Jan Křtitel touto výzvou: „naplnil se čas a přiblížilo se Boží království.“ Proto se obraťme, věřme Božímu Slovu a volejme:

Prosíme Tě pane:

 1. Prosíme o dar sv. Ducha o dar jednoty mezi křesťanskými církvemi.
 2. Prosíme o nová povolání následovat Krista, o charismata služby a dar odvahy pro nerozhodné.
 3. Prosme za zodpovědné úředníky našeho státu, aby nepodléhali korupci ani osobnímu prospěchu na úkor kulturního dědictví naší země.
 4. Prosme za Irák, Kosovo a všechny muslimské regiony, kde islamisté zaútočili na křesťany.
 5. Prosme za obyvatelé Evropy, kteří podléhají pocitu ohrožení aktuální situací a přiklánějí se k radikálním řešením.
 6. Prosme o Světlo Boží Milosti, abychom nesli v úctě svých srdcí hodnotu lidského života i života druhých.

Všemohoucí Bože, daroval jsi nám svého Syna, aby nás přivedl k Tobě. Pomoz nám na této cestě nezbloudit a dosáhnout věčného cíle. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

4. neděle v mezidobí

V Kristu Ježíši se všichni radují a doufají v něho. Proto Ho prosme:

Pane pohlédni na nás a vyslyš nás:

 1. Prosíme dej, abychom stále měli před očima Tvé divy a víru ve Tvou blízkost.
 2. Prosíme dej, aby Tví posvěcení služebníci a teologové, opřeni o Boží Slovo, rozdávali především z Tvých tajemství a přestali hlásat sebe.
 3. Prosíme za církev v Rakousku, aby si liberální věřící uvědomovali, že bez apoštolů už nejsou církví.
 4. Prosme za politiky a státní úředníky, aby otevřeli oči především pro chudé a potřebné v našem národě.
 5. Pomáhej všem kterým je upírána jejich lidská důstojnost, aby s Tvou pomocí dosáhli pokoje a naděje na vykoupení.
 6. Prosíme za nezaměstnané na celém světě, a zvláště v Evropě, dopřej jim vhodné podmínky pro obživu jejich rodin.
 7. Prosme za všechny oběti nacistických koncentračních táborů, ale i islamistických teroristických útoků, aby se podobné hrůzy už neopakovaly.

Všemohoucí Bože, učiň si v nás svůj příbytek a nauč nás žít podle Tvé vůle, ať kráčíme ve světle Tvých přikázání po cestě, kterou nás vedeš k sobě. Prosíme o to skrze ...

 

5. neděle v mezidobí

Chvalme a oslavujme našeho Boha, jediného ve třech osobách a prosme:

Bože, přispěj na pomoc svému lidu:

 1. Prosíme učiň, aby lidé ve světě poznali Tvou spravedlnost a milosrdenství, a žili pokojně a v lásce.
 2. Prosíme učiń všechny národy do svého království, aby tak všichni lidé mohli dojít spásy.
 3. Prosíme za manžele, aby je vždy pojilav jedno Tvá láska.
 4. Dej aby věřící bratři a sestry uprostřed moderního myšlení nepohrdali darem celibátu.
 5. Prosíme za vymírající kontinent Evropy, obroď ho svým duchem, a vlej svůj dech do suchých kostí postmoderních lidí a dej nám nové generace dětí.
 6. Prosme za všechny oběti nenávistí a válek, abys je přijal do nebeského domova.
 7. Prosíme o milost kněžského povolání ze středu naší farnosti.

Všemohoucí, věčný Bože, když se Tvůj jednorozený Syn stal člověkem a byl ti představen v chrámě, pokorně prosíme, očisti naše nitro a dej ať i my si uvědomujeme chrám svého srdce, potřebné místo pro setkání s Tebou. Prosíme o to skrze ...

 

7. neděle v mezidobí, prosby

Kristus se smilovává nad těmi, kdo trpí, a kvůli nim projevoval svou lásku mocnými skutky. Buďme si vědomi tohoto dobrodiní a s důvěrou prosme:

Pane, prosíme, ukaž nám svou lásku:

 1. Pane Ježíši, víme, že jsme všechno dobré dostali z tvé ruky, dej ať tvé dary nezůstanou bez užitku a ať ti za ně nepřestáváme děkovat.
 2. Lékaři duše i těla, ulehči nemocným, přispěj na pomoc umírajícím, a buď nám vždycky blízko se svým smilováním a útěchou.
 3. Prosíme za všechny, kdo žijí bez domova ať v naší zemi či v jiných částech světa a zvláště za děti.
 4. Dej, ať ve všech lidech poznáváme Tvůj obraz, a oslavujeme Tě v nich.
 5. Prosíme o Boží pomoc pro církev, aby nalezla účinnou prevenci před selháváním pastoračních pracovníků, zvláště s ohledem na případy pedofilie.
 6. Prosme za naše společenství, abychom nebyli sobě navzájem pohoršením.

Bože, Tebe chválí naše ústa i naše srdce, a protože všechno, co máme, máme od Tebe, ať se celý náš život promění v Tvou chválu, skrze Krista, našeho Pána.

 

Za zemřelé

Všemohoucí Bůh vzkřísil z mrtvých svého Syna Ježíše Krista a probudí k životu i naše smrtelné tělo. Proto můžeme volat:

OTČE DEJ NÁM ÚČAST NA KRISTOVĚ VZKŘÍŠENÍ

 1. Otče svatý, tys nás křtem povolal ze smrti k životu,
  dej ať žijeme novým životem ve spojení s Kristem.
 2. Ty nás sytíš pravým chlebem života,
  dej všem, kdo jedí tento chléb ať mají život věčný a ať jsou vzkříšeni v poslední den.
 3. Tys poslal anděla aby posiloval tvého Syna v jeho smrtelném zápase,
  stůj při umírajících v hodině jejich smrti, aby se s důvěrou odevzdali do tvých rukou.
 4. Ty jsi útočiště těch, kdo v tebe doufají,
  vysvoboď duše zemřelých z trestů, které trpí pro své hříchy.
 5. Pane, Tobě patříme, ať žijeme, nebo umíráme, a ty nás voláš k účasti na slávě vzkříšeného Krista,
  otevři zemřelým bránu věčného domova a dej, ať se u Tebe jednou všichni shledáme.

Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby za našeho bratra/za naši sestru N.N..... a posilni naději, že jako tvůj Syn vstal z mrtvých, vstaneme kl novému životu i my a že se u Tebe znovu shledáme. Prosíme o to skrze...

 

Prosby za zemřelé

S touhou očekáváme, že Kristus dá našemu smrtelnému tělu podobu svého těla oslaveného. A proto s důvěrou voláme:

Pane, ty jsi náš život a naše vzkříšení

 1. Kriste, Synu Boží, ty jsi vzkřísil svého přítele Lazara, ukaž svou lásku také své/mu zesnulému služebníku…, a probuď ho k životu.
 2. Těšiteli zarmoucených, potěš všechny kdo oplakávají své zemřelé.
 3. Spasiteli, světa, ty jsi vstal z mrtvých a smrt už nad tebou nemá vládu, vysvoboď nás z područí hříchu, abychom měli s tebou účast na věčném životě.
 4. Náš Vykupiteli, Tys prolil svou krev za ty, kdo nemají naději, protože Tě neznají, přideď je k víře ve vzkříšení a život věčný.
 5. Ty jsi světlo světa, tys otevřel oči slepého, aby tě mohl vidět, uveď do světla věčné slávy také ty, kteří dosud nemohou hledět na tvou tvář.
 6. V Tobě nám zazářila naděje, že vstaneme z mrtvých, až se rozpadne naše pozemské obydlí, dej, ať u tebe najdem domov věčný.

Prosíme Tě , Pane, vysvoboď duši tohoto svého služebníka…, ze všech pout hříchu, aby probuzen ve slávě vzkříšení mezi tvými svatými znovu ožil a radoval se na věky. Skrze Krista, našeho Pána.