Zápis ze setkání pastorační rady 11.12.2019

Zápis z 2. zasedání farní pastorační rady ze dne 11.12.2019

 

Přítomni:       P.Jiří Jakoubek, jáhen František Horáček, Josef Tomáš, Jan Kuřík, Jiří Tauchman, Jiří Kuřík, Kateřina Kuříková, Petr Hák, Veronika Vanclová, Anna Hylmarová

 

Program:

1/ otázka pro členy: Jaké jsou silné a slabé stránky naší farnosti? (stručný přehled úvah)

 • silné stránky: předávaní víry, pestrost farnosti, modlitba - modlitební skupiny (bylo by dobré udělat přehled těchto skupin), aktivní lidé, ochota pomoci (práce pro farnost), spolupráce s obcí, rodiny, organizace farních akcí, ochota ke spolupráci
 • slabé stránky: chybí katecheze dospělých, strach z přijetí dlouhodobých závazků (např. kostelníci – vytvořit přehled či postup práce), adorace, zapotřebí většího semknutí farnosti

z tohoto pak vyvstávají další otázky: Jaké možnosti – příležitosti nám toto dává? Co z toho čerpat? Jak to využít? Co se nabízí? A jaké jsou potenciální rizika?

 

2/ akolyté

 • kurzu se bude účastnit Petr Hák a Ludmila Vacková
 • ostatní, kteří byli osloveni se buď nevyjádřili nebo se ještě rozmýšlí

3/ adorace

 • ve farnosti budou od nového roku tiché adorace každé úterý přede mší svatou
 • možnost zadání úmyslu adorace
 • dále pak bude k dispozici krabička, do které mohou farníci své úmysly dávat napsané

4/ výuka náboženství

 • od nového roku bude probíhat výuka náboženství pro děti z okolních škol, a to ve středu jednou za 14 dní na faře
 • pod vedením Evy Tauchmanové za pomoci Veroniky Vanclové (podrobnosti ještě budou domluveny)

5/ pomoc druhým

- Veronika Vanclová přišla s návrhem pomoci rodinám s nákupem vánočních dárků – koupě konkrétních věcí, ne peněžitá pomoc

-  odsouhlaseno s tím, že Jan Kuřík a Veronika Vanclová tyto rodiny navštíví a domluví potřebné podrobnosti

6/ rekonstrukce fary

 • vyslechnutí stanoviska ekonomické farní rady – výše cca 5.mil.korun s 40% dotací
 • debata – vyjádření strachu z „ufinancování“ celé opravy, nutnost opravy, otázka – jestli by nebylo jiné řešení
 • nakonec hlasování: (P. Jiří nehlasoval)   
 • pro návrh opravy dle již vypracovaného plánu   - 8 členů
 • proti návrhu                                                        - 1 člen

7/ kultura

 • možnost koncertů v kostele – ano, přijímáme návrhy

8/ pořad bohuslužeb

 • změna – mše svatá na Silvestra – od 16.hod.

9/ příspěvky do Studeneckého zpravodaje

 • bylo by dobré, kdyby P. Jiří oslovil i ostatní občany Studence, např. formou krátkých zamyšlení či přání před Vánoci a Velikonoci
 • přispívat svými články však mohou i ostatní farníci

10/ pastorační plán

 • bylo by dobré vypracovat pastorační plán pro rok 2020 – (pouť, posvícení, Noc kostelů, farní den, poutě) – úkol dalšího zasedání, které bude 8.1.2020

 

 

Předseda: P. Jiří Jakoubek                                                    Dne 11.12. zapsala: Hylmarová Anna   

 

 

Dodatek - akolyté:

 • Ludmila Vacková své rozhodnutí ještě přehodnotila a kurzu se tedy účastnit nebude.
 • do kurzu se dodatečně přihlásili – Jiří Tauchman, Veronika Vanclová, Vít Hylmar

 

 

Předseda: P. Jiří Jakoubek                                                    Dne 30.12. zapsala: Hylmarová Anna